Korespondencja bez tajemnic

Czym jest tajemnica korespondencji? Czego dotyczą paragrafy Kodeksu Karnego o ochronie informacji?

Często spotykam się z argumentami że cytowanie otrzymanych wiadomości czy zrzuty ekranu łamią „tajemnicę korespondencji”. Czy rzeczywiście? Wielokrotnie są to  jedyne dowody patologii branżowych czy bezczelności potencjalnych klientów, nie mówiąc o zwyczajnym chamstwie z jakim spotkał się chyba każdy.

Czy nadawca bez względu na treść pozostaje bezkarny?

Na początek cytat z KK. tak żeby było wiadomo o co chodzi.


Rozdział XXXIII Przestępstwa przeciwko ochronie informacji

art. 265 § 1. Kto ujawnia lub wbrew przepisom ustawy wykorzystuje informacje stanowiące tajemnicę państwową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Jeżeli informację określoną w § 1 ujawniono osobie działającej w imieniu lub na rzecz podmiotu zagranicznego, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 3. Kto nieumyślnie ujawnia informację określoną w § 1, z którą zapoznał się w związku z pełnieniem funkcji publicznej lub otrzymanym upoważnieniem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

art. 266 § 1. Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 2. Funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie nieuprawnionej informację stanowiącą tajemnicę służbową lub informację, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

art. 267 § 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje informację dla niego nie przeznaczoną, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do przewodu służącego do przekazywania informacji lub przełamując elektroniczne, magnetyczne albo inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 2. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem specjalnym. § 3. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1 lub 2 ujawnia innej osobie. § 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1-3 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

art. 268 § 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia zapis istotnej informacji albo w inny sposób udaremnia lub znacznie utrudnia osobie uprawnionej zapoznanie się z nią, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 2. Jeżeli czyn określony w § 1 dotyczy zapisu na komputerowym nośniku informacji, sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 3. Kto, dopuszczając się czynu określonego w § 1 lub 2, wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1-3 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Paragrafy może brzmią archaicznie ale należy pamiętać że powstały z myślą o tradycyjnej korespondencji papierowej.Jak należy interpretować powyższe punkty? Przytaczany często art.267 tak naprawdę służy do zabezpieczenia przed osobami trzecimi a nie nadawcą i odbiorcą.

Odiorca ma prawo do publikacji, o ile treść nie podlega tajemnicy państwowej, lub odbiorca nie zobowiązał się do zachowania tajemnicy umową.

Co więcej – w momencie publikacji odbiorcą staje się czytelnik i jeśli ktoś próbuje nas zmusić do usunięcia treści można się zastanowić nad paragrafem 1 art 268;)

Nie zachęcam do publicznego”prania brudów”, ale nie można też zakładać że prawo chroni byle chama który lży nas w mailach czy zwykłego naciągacza udającego „klienta”.

Komentarze